NoveNews


NoveNews je slobodna i demokratska društvena mreža koja vizualno izgleda kao novinski portal koji omogućuje svim registriranim korisnicima iznošenje u javnost svoja mišljenja, znanja, iskustva i spoznaja o bilo kojoj temi. Neregistrirani korisnici tekstove mogu čitati i pretraživati, ali ne mogu pisati svoje tekstove ili komentirati tuđe tekstove.

Za registraciju je dovoljno odabrati tipku DODAJ TEKST gdje se traži prijava ili registracija. Za unos prvog teksta potrebno je odabrati tipku Registriraj se. Tada se pojavljuje forma u koju treba upisati ime ili nadimak, te E-mail adresa, te lozinka koju morate zapamtiti. Može se unijeti i slika, te kratak opis autora. Nakon toga korisnik dobije E-mail na kojem se traži potvrda registracije. Tom potvrdom korisnik postaje aktivan član portala.

Može se dogoditi da primljeni meil završi u spamu ili među obrisanim meilovima, pa ako ne dobijete Meil za potvrdu provjerite spam i obrisane tekstove, odakle meil treba prenijeti u primljene meilove i potvrditi registraciju. Ovo se najčešće događa kod meilova sa ekstenzijim  ...@gmail.

Korisnik uz svaki svoj tekst može postaviti i naslovnu sliku, ali i ne mora, a tekst može klasificirati prema 134 kriterija koji najbolje definiraju tekst i koji se mogu međusobno kombinirati. Čitatelji po istim tim kriterijima mogu pretraživati tekstove, u cilju što preciznijeg pronalaženja baš onog što žele čitati. Pretraga se može vršiti i odabirom autora, gdje su svi tekstovi sortirani po datumu unosa i po zadnjem komentaru.

Ako želite izmjeniti svoj tekst trebate stisniti krajnju desnu ikonu sa vašom slikom, nakon čega se pojavi Vaš profil. Tu odaberete tekstove, nakon čega se pojavi popis svih vaših tekstova. Odabirom pojedinog teksta možete izmjeniti eventualne greške.  

Portal je nezavisan i prilagođen svim korisnicima, te njihovom intelektualnom interesu.

Ako korisnik želi pratiti samo određene autore može ih označiti, te time dobiva listu autora koje prati kao prečac do njihovih tekstova.