Jedrenjak sa lako upravljivim jedrom kojim može upravljati jedna osoba

Jedrenjak sa lako upravljivim jedrom  kojim može upravljati jedna osoba
168
0
0

Jedra na današnjim jedrenjacima najčešće imaju trokutasti oblik. Površina trokutastog jedra duplo je manja od kvadratnog jedra iste visine i širine. Postavljanjem kvadratnih jedara na jedrenjake jarboli bi mogli biti duplo manji.

Danas se jedra umjesto od drveta izgrađuju od vrlo čvrstih i laganih kompozitnih materijala. Ovakva jedra se mogu učvrstiti na jedrenjak i bez užadi koji vrh jedra povezuju sa stranicama broda. Zahvaljujući tome jedra se mogu slobodno kretati oko jarbola, pošto im ne smetaju užad koja vrh jarbola povezuju sa stranicama. Time je omogućena izgradnja jedrenjaka sa kvadratnim jedrima koja se mogu slobodno zakretati u svim smjerovima.

Nekad su postojali veliki jedrenjaci sa četvrtastim jedrima koja su se ručno dizali sa nosačima jedara, ali je manevriranje ovakvih jedrima bilo vrlo teško zbog mnogobrojnih užadi kojima se upravljalo sa njima i držalo jarbol u uspravnim stanju.

Jedro prikazano na gornjoj slici se može vrlo lagano okretati oko jarbola, a i površina mu se može lako mijenjati.

Jarbol(3) je smješten na postolje(1) koje na vrhu ima ležište(2) sa ležajevima. Zahvaljujući tome jarbol se može slobodno okretati u svome ležištu(2).

Jarbol(3) se uzdiže iznad ležišta(2) i na sebi ima čvrsto pričvršćena dva nosača jedra(4), jedan pri vrhu i jedan pri dnu. Između ovih nosača jedara(4) smiješteno je samo jedro(7).

Na jarbolu se također nalazi namotač jedra(5). To je cijev koja je šira od jarbola(3) i koja je nataknuta na jarbol(3), a nalazi se između gornjeg i donjeg nosača jedra(4). Na ovaj namotač jedra(5) namotava se jedro(7) sa obje strane kada se površina jedra želi skupiti, odnosno jedro se sa namotača odmotava na dvije strane kada se površina jedra želi povećati. Na stranicama jedra(7) se nalaze bočni držači jedra(6) koji jedro(7) drže razapeto između ovih držača i središnjeg namotača jedra(5).

Bočni držači jedra(6) na svom vrhu i dnu imaju omče koje su nataknute na gornji i donji nosač jedra(4) i koji klize po ovim nosačima jedra(4). Na taj način jedro je spojeno u čvrstu cjelinu sa jarbolom, te mu se površina može mijenjati od minimalne kada je namotano na namotač jedra(5), odnosno do meksimalne kada se bočni držaći jedra(6) razmaknu do krajnjih točaka nosača jedra(4).

Jedro se razmotava uz pomoć dva elestična užeta(9). Ova elestična užad(9) spajaju dvije strane jedra(7) prolazeći preko dvije male koloture(8) koje se nalaze na samim krajevima nosača jedra(4). Dvije koloture se nalaze na gornjem nosaču jedra, a dvije na donjem. Kada se jedro(7) skuplja namotavanjem na namotač jedra(5) elastična užad(9) se širi i zateže preko kolotura(8), a kada se namotač jedra(5) otpušta tada elastična užad(9) svojom elastičnom silom zatezanja odmotavaju jedro(7) sa namotača jedra(5).

Na dnu namotača jedra(5) nalazi se kolotura namotača(10) na koju je namotano uže jedra(11) u smjeru suprotnom od onoga kojim je na namotač jedra(5) namotano samo jedro(7). Kada se ovo uže jedra (11) zateže kolotura namotača(10) se okreće čime se okreće i sami namotač jedra(5). Time se na ovaj namotač jedra(5) namata jedro(7) sa obje svoje strane. Kada se uže jedra(11) otpušta tada sila elastičnih užadi(9) širi jedra(7), čime se okreće i namotač jedra(5), kao i kolotura namotača(10), te se time uže jedra(11) namotava na ovu koloturu namotača(10).

Uže jedra(11) se može povlačiti, ili otpuštati ručno sa palube broda, a može se povlačiti i iz kabine u kojoj se nalazi posada. Može ga se povlačiti, ili otpuštati i uz pomoć elektromotora kojim upravlja kapetan broda.

Na samom dnu jarbola(3) nalazi se pužni zupčanik(12) kojim se jarbol(3) može okretati lijevo desno, ovisno o smjeru u kojem je jedro(7) potrebno postaviti u odnosu na vjetar. Ovaj pužni zupčanik(12) se može okretati ručno preko ručnog reduktora, ili elektromotorom daljinski iz kabine kapetana broda.

Na opisani način upravljanje jedrenjakom je puno jednostavnije nego pomoću velikog broja užadi. Jedan čovjek može daljinski skupljati ili širiti jedro, a također ista ta jedna osoba može daljinski jedro postavljati u optimalan položaj u odnosu na vjetar.

Time upravljanje jedrenjacima postaje puno jednostavnije, lakše i jeftinije.