Kako čistač snijega pretvoriti u stroj za produbljenje i čišćenje odvodnih kanala, ili kopanje vojnih rovova?

Kako čistač snijega pretvoriti u stroj za produbljenje i čišćenje odvodnih kanala, ili kopanje vojnih rovova?
43
0
0

Čistač snijega je stroj koji sa prednje strane ima kašiku sa rotirajućim noževima koji snijeg bacaju prema sredini kašike. Tu smrvljenu masu snijega dohvaća jedan spiralni vijak koji snijeg diže prema gore i baca ga na jednu stranu. Upravitelj stroja određuje na koju će se stranu snijeg odložiti, te određuje pravac na kojem će se snijeg očistiti.

Ovakav stroj bi se vrlo lagano mogao prepraviti u stroj za kopanje vojničkih rovova, ili u stroj za čišćenje odvodnih kanala. Dovoljno bi bilo prednje noževe zamijeniti sa puno jačim noževima koji bi imali puno manje zupce. Ovakvi noževi sa manjim zupcima bi puno tvrđu zemlju rezali u vrlo male čestice koje bi pužni vijak mogao dići gore i odbaciti na stranu.

Ovakav prepravljeni stroj bi se mogao kretati dnom odvodnoga kanala, te ga čistiti od taloga ili ga produbljivati, bez da se prethodno mora očistiti raslinje sa bokova takvog kanala.

Kod kopanja novih kanala ili rovova trebalo bi više puta prolaziti istom dionicom kanala. Operater bi kod prvog prolaska mogao iskopati kanal dubine kolika je visina rotirajućih noževa. Zatim bi se vratio natrag te u drugom prolasku produbio kanal na dvostruku visinu noževa. Zatim bi se ponovno vratio natrag, te u trećem prolasku bi kanal imao dubinu trostruku od visine noževa. Na taj način bi se u više prolaza stroja kroz isti kanal dobila potrebna dubina kanala, ili rova. A ako se vojnički rov, uslijed djelovanja neprijateljskog topništva uruši moguće ga je ovim strojem brzo očistiti ili produbiti.

Neke moje ostale inovacije i tehnološke analize mogu se naći ovdje

A novije se mogu vidjeti ovdje.