Mobilna modularna brodogradilišta

Mobilna modularna brodogradilišta
43
1
0

Brodovi se grade u brodogradilištima, najčešće na suhim dokovima koji su blago ukošeni prema površini vode. Na ovakvim dokovima nalaze se tračnice na kojima se izgradi brod, a nakon završetka izgradnje brod se klizanjem po tračnicama spusti u vodu.

U mnogim brodogradilištima postoje i suhi dokovi gdje se brod ne spušta u vodu. Dokovi su ukopani u more i od vanjskog dijela odvojeni posebnim nepropusnim vratima. U takvom doku se na suhom terenu gradi brod, a nakn završetka izgradnje se u dok pusti voda koja diže brod sa tla. U trenutku kada brod zapliva ustave se otvaraju i brod isplovljava.

Mali brodovi, manje jahte i čamci se grade na suhom tlu, te se nakon izgradnje dizalicama, ili posebnim vozilima odvoze do vode, te se spuštaju u vodu.

Na ovakav način bi se mogli graditi i veliki brodovi, a za to bi bilo potrebno izgraditi posebna vozila na kojima bi se brod izgradio, te kojima bi nakon izgradnje brod odvezla do vodene površine.

Takva velika vozila koja bi služila i kao dokovi za izgradnju i za prijevoz do vodene površine bi morala imati mogućnost rastavljanja na sastavne dijelove, te ponovno sastavljanje kada je to potrebno.

Osnovni element ovakvih velikih dokova bi bila manja autonomna vozila prikazana na Sl. 1. i Sl. 2. Ovakvo vozilo bi imalo čvrstu ravnu gornju ploču(1) koja stoji na nosivom stupu(2) koji se može elektromotorom zakretati lijevo i desno. Kroz dno ovog nosivog stupa(2) prolazi osovina kotača(3) na kojoj se nalaze 4 široka kotača(4). Unutar nosivog stupa se nalazi snažna opruga koja služi kao amortizer prilikom vožnje ovakvog autonomnog vozila. Sa strane ovog vozila se nalaze kvake(5) koje služe za spajanje sa drugim jednakom ovakvim autonomnim vozilima. Sa prednje i stražnje strane ovog autonomnog vozila nalaze se pokretni potpornji(6) koji se elektromotorom daljinski mogu pomicati gore dolje.

Ovakvo autonomno vozilo širine 4 metra i dužine 10 metra samostalno bi se moglo kretati po cestama kao vozilo za specijalne teške terete, a najčešće bi se koristilo u lukama i velikim skladištima.

Vozilo bi se pokretalo električnim motorima koji se nalaze unutar svakog kotača, a energiju bi dobivali na tri načina. Jedan način su akumulatori smješteni ispod gornje ploče, drugi način je dizel ili plinski agregat smješten ispod gornje ploče(1), a treći način je napajanje dugačkim kablovima koji su priključeni na električnu mrežu. Upravljanje vozilom bi se moglo vršiti autonomnim kompjutorskim sustavom kada se kreće po skladišnom prostoru, ili daljinski uz pomoć vozača koji stoji na vozilu, ili pokraj njega u blizini.

Kada se veći broj ovakvih vozila međusobno spoje kvakama(5) tada se pretvaraju u puno veće vozilo prikazano na Sl. 3. Ovakvo vozilo koje se sastoji od 20 opisanih autonomnih vozila bilo bi dugačko 80 metara i široko 10 metara. Na njemu bi se moglo sagraditi veliki brod te ga prevesti do obližnje vodene površine. Prilikom početka izgradnje ispod svih osovina kotača(3) na svim spojenim autonomnim vozilima trebalo bi postaviti male ručne dizalice koje bi sve kotače(4) digle iznad tla kako se oni ne bi deformirali dok traje izgradnja broda. Dok traje izgradnja pokretni potpornji(6) bi pridržavali brod sa strane kako se on ne bi prevrnuo prilikom izgradnje i transporta.

Nakon dovršetka izgradnje broda male ručne dizalice ispod osovina kotača bi se otpustile, te bi se težina čitave platforme zajedno sa brodom prenijela na kotače. Tada bi se platforma pretvorila u veliko vozilo upravljano izvana. Svim kotačima bi se upravljalo kompjutorski, te bi se vozilo pokrenulo prema obližnjoj vodenoj površini. Betonska, asfaltna ili makadamska cesta bi mogla imati vrlo mali pad, širina ceste bi morala biti najmanje 10 metara, a iznad nje ne bi smjeli postojati nadvožnjaci, dalekovodi ili neke druge instalacije. Ta cesta bi se morala produžiti i ispod vodene površine do dubine na kojoj bi brod počeo ploviti, i tako se odvojiti od platforme na kojoj se nalazi. Kad brod otplovi ova platforma sastavljena od većeg broja autonomnih vozila bi se vratila na suhi dio ceste, te bi se vrtila tamo odakle je krenula. Nakon toga bi mogla poslužiti kao dok za izgradnju novog broda, ili bi se mogla rastaviti na sastavna autonomna vozila za rad u skladištu, ili luci.

 

Neke druge moje inovacije se mogu vidjeti u ovoj knjizi.