Mobilna staja za ovce i koze

Mobilna staja za ovce i koze
257
0
0

Krave, konji, ovce i koze su domaće životinje koje se često drže na otvorenom prostoru kako bi slobodno mogle pasti travu i grmlje. Ali po lošem vremenu ih je potrebno zaštititi od kiše ili snijega tako da ih se stavi pod krovove staja. Također ih je potrebno zaštititi noću od raznih zvijeri. To se radi tako da ih se utjera u torove, ili staje.

Problem je što staje ne postoje svugdje, te životinje moraju prijeći dug put kako bi došle do staja.

Kod manjih životinja kao što su ovce i koze ovaj problem bi se mogao riješiti tako da se naprave mobilne staje u obliku prikolice koja se može dovesti tamo gdje se nalaze na ispaši. Time je omogućeno brzo i lako ovce i koze utjerati u staju. Na taj način bi obične prikolice mogle postati pokretni dom za ovce i koze kao što to već imamo za pčele koje se prikolicama prevoze tamo gdje je ispaša.

Za prijevoz na mjesto ispaše ovakva prikolica mora imati rudo(1) koje se može prikopčati na traktor, ili neko drugo vozilo koje može povući prikolicu. Prikolica stoji na točkovima (2), a sa strane ima pokretne bočne stranice(3) koje se mogu spuštati ili dizati, a imaju oblik obrnutog slova L. Sa stražnje strane se nalazi stražnja stranica (4) koja na sebi ima vrata (5). Ova vrata (5) se mogu otvarati prema dolje do tla tako da služe kao rampa po kojoj se ljudi ili životinje mogu popeti na prikolicu. Iznad prikolice na sredini od stražnje do prednje strane prikolice proteže se dugačka čvrsta cijev koja služi kao namotač cerade(6). Na ovaj namotač cerade(6) se namotava krovna cerada(7). Krovna cerada(7) je jednim krajem spojena na namotač cerade(6), a drugim krajem za gornji rub bočnih stranica(3). Namotač cerade(6) se može ručno okretati, pri čemu se krovna cerada (7) odmata, ili zamata na ovaj namotač cerade(6). Kada se krovna cerada(7) odmata tada se bočne stranice(3) počinju spuštati prema tlu. Kada bočni dio ovih stranica(3) dođu u vodoravni položaj spuštanje je završeno, a krovna cerada(7) je čvrsto napeta ukoso u obliku krova. Na gornjem dijelu ovih bočnih stranica pričvršćene su viseće stranice(8) koje vise prema tlu i koje se kod spuštanja obje bočne stranice(3) postavljaju okomito na tlo. Na taj način ove viseće stranice(8) zatvaraju prostor ispod bočnih stranica(3), te ga pretvaraju u zatvoreni prostor, a istovremeno drže spuštene bočne stranice(3) u vodoravnom položaju. Nakon ovoga potrebno je čvrstom ceradom, ili mrežom. zatvoriti otvore sa prednje i stražnje strane prikolice.

Na opisani način se prikolica pretvara u puno veći prostor koji ima krov, stranice i dvije etaže sa smještaj ovaca i koza. Prva etaža je tlo koje je zatvoreno sa strane visećim stranicama(8), a odozgo spuštenim bočnim stranicama(3), dok je gornja etaža prostor u kojem ovce i koze stoje na spuštenim bočnim stranicama(3), a sa gornje strane su zaštićene krovnom ceradom(7).

Krovna cerada(7) mora biti izrađena od čvrstog savitljivog materijala koji je otporan na trganje kako ga zvijeri ne bi mogli potrgati kandžama i zubima.

Kada ovu mobilnu raširenu staju treba premjestiti na drugi teren namotač cerade(6) se zakreće tako da se na njega namata krovna cerada(7). Time se spuštene bočne stranice(3) dižu u vozni položaj, te se štala ponovno pretvara u prikolicu koja se nekim vozilom može odvući na novi položaj.

Zahvaljujući ovakvoj prikolici koja se brzo i lako može pretvoriti u staju ispaša stoke na otvorenom prostoru bi mogla biti puno lakša i sigurnija, a pastiri bi mogli po noći biti sigurni kako im zvijeri neće napadati stoku. Zimi se također ovce i koze ne bi morale stalno držati u čvrstim štalama u naseljenim mjestima, već bi se mogli ostaviti na ispaši, te se samo za vrijeme padalina zatvoriti u ovakve mobilne štale.

Dodatna korist je u tome što bi se na ovaj način mogao prikupljati stočni izmet ne samo zimi kada je stoka u stajama, već i po ljeti kada je stoka na ispaši. Stoka bi preko noći boravila u ovakvim stajama, te bi ispod njih ostao veliki dio izmeta koje stoka stvara preko ljeta.