Morska ofshore vjetroturbina otporna na naginjanje

Morska ofshore vjetroturbina otporna na naginjanje
41
0
0

Kod vjetroturbina postavljenih u dubokom moru problem su jaki vjetrovi i veliki valovi.

Veliki valovi mogu nakriviti plutajuće postolje, a sa njime se nagiba i čitava vjetroturbina, što je loše za njihovu sigurnost i proizvodnju energije.

Ovi problemi se mogu riješiti tako da se napravi stup vjetroturbine koji pri radu uvijek stoji okomito na vodu.

Takva vjetroturbina je prikazana na gornjoj slici.

Čitavu vjetroturbinu nose četiri plovka(1) koji se nalaze u vodi. Plovci(1) su međusobno spojeni cijevima(2) koje ih drže na stalnoj međusobnoj udaljenosti. Dok ih se postavlja u vodu, ili premještaju na položaj gdje će biti postavljeni, plovci(1) su odvojeni od dna, a kada se postave na radnu lokaciju treba ih povezati sa dnom mora užadima. Na plovke su postavljeni kosnici(3) koji su sa gornje strane spojeni sa zglobom(4). Zglob(4) ima dvije osovine koje mu omogućuja da se zakreće na sve strane. Kroz zglob(4) prolazi stup(5) vjetroturbine na koji je sa gornje strane postavljena gondola(6). Na gondoli(6) se nalaze krakovi(7) vjetroturbine. Sa donje strane stupa(5) visi boca balasta(8). Kod montaže vjetroturbine stup(5) se sa broda postavlja kroz zglob(4) u vodoravnom položaju, te se na dužu stranu stupa(5) postavlja gondola(6) i krakovi(7). Nakon toga na drugu stranu stupa(5) postavlja se boca balasta(8) koja je iznutra prazna. Kada se boca balasta(8) napuni vodom on postaje puno teži te stup(5) povlači prema dolje. Time se drugi kraj stupa(5) sa gondolom(6) i krakovima(7) diže prema gore.

Kod jakih valova plovci(1) se mogu nepravilno kretati gore dolje, čime se naginju i kosnici(3), ali zahvaljujući teškoj boci balasta(8) stup(5) ostaje okomit na vodu, te vjetroturbina može normalno raditi i kod vrlo velikih valova. Time se može postići veći broj radnih sati i veća količina proizvedene energije.

Zahvaljujući ovakvom mehanizmu vjetroturbina se može postaviti u more bez brodova sa vrlo visokim dizalicama, te je montaža puno lakša, brža i jeftinija. Servisiranje i popravak su također puno jednostavniji, brži i jeftiniji. A sa manjim troškovima i proizvedena energija je jeftinija.