Ribarenje meduza i planktona

Ribarenje meduza i planktona
89
0
0

Ribari na moru najčešće love samo neku vrstu ribe. Sve drugo što ulove najčešće bacaju natrag u more. To su razne vrste sitne ribe, planktona, meduza, morskih trava, a ako na samom moru obrađuju ribu tada i ostatke od obrade bacaju u more.

Sav ovaj otpad bi se mogao iskoristit za dodatnu zaradu.

Otpad se može iskoristiti za proizvodnju; a) hrane za životinje, b) sirovine za bioplin, c) gnojiva za poljoprivredu.

Otpadni materijal kod ribolova može se prikupiti sa ribarskih brodova vrlo jednostavno, uz vrlo malo dodatnog rada. Prikupljao bi se u malo prerađene plastične gajbe koje bi visile sa strane ribarskih brodova, te bi se otpad koji se uklanja sa palube prikupljao u takve gajbe. Otpad se sa palube uklanja tako da se izbacuje kroz male otvore na dnu ograde, a ispod tih otvora bi se trebale postaviti gajbe.

U svaku ovakvu gajbu(2) bi sa jedne strane trebalo ugraditi malu pregradu(3) koja je malo niža nego stranice gajbe(2). Preko gajbe(2) i male pregrade(3) prebačeno je porozno platno(4) tako da se iz planktona, meduza i ribljeg otpada ubačenog u gajbu(2) cijediti voda. Na taj način se ocjeđivanjem ubačene mase smanjuje volumen te mase.

Više ovakvih plastičnih gajbi(3) se ubacuju u metalni kontejner(5) kod kojeg su bočne, gornje i donje stranice napravljene od metalnih profila, dok oko kojeg se nalazi prozirna plastična folija. U ovakve metalne kontejnere(5) se postavlja veći broj plastičnih gajbi(2) s tom da je kod svake slijedeće mala pregrada(3) okrenuta na drugu stranu. Na taj način kod ubacivanja ribljeg otpada u plastičnu gajbu(2) otpad popunjava raspoloživi prostor. Kada se taj prostor popuni otpad se prelijeva preko male pregrade(3) te upada u nižu plastičnu gajbu(2). Kada se i ova plastična gajba(2) popuni otpadom on se preko male pregrade(3) prelijeva u slijedeću nižu plastičnu gajbu(2).

Veći broj ovakvih metalnih kontejnera(5) sa plastičnim gajbama(2) se vješaju na ogradu ribarskoga broda(1) pomoću užadi(7). Kako pri tome metalni kontejneri(5) ne bi udarali u trup broda na svakom metalnom kontejneru(5) postavljaju se gumeni odbojnici(6) koji ublažavaju udarce metalnih kontejnera(5) u trup broda, te uklanjaju zvukove udaranja metala u metal.

Nakon punjenja gajbi(2) ribljim otpadom, dok brod plovi sunce prolazi kroz prozirne plastične stranice metalnih kontejnera(5), te se pri tom otpad suši, pri čemu mu se smanjuje težina i volumen. Nakon dolaska u luku metalni kontejneri(5) se dižu i okreću naopako, pri čemu sav lagano osušeni otpad ispada na pripremljene posude, odakle se otprema na daljnju obradu.

Čitav postupak sa pojedinim elementima je prikazan na slikama.

Sl. 1. prikazuje presjek jedne plastične gajbe(2) sa strane.

Sl. 2. prikazuje pogled na metalni kontejner(5) i plastičnu gajbe(2) odozgo.

Sl. 3. prikazuje bočni presjek čitavog ribljim otpadom napunjenog metalnog kontejnera(5) sa strane.

Sl. 4. prikazuje presjek broda(1) sa metalnim kontejnerima(5) koji vise sa bokova broda.